6.Sınıf DPY Soruları

unutmayınız.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

TÜRKÇE TESTİ 6. SINIF

-2-

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

vardır?

A) Yapılan iyiliğin altında kalmaz.

B) Yumurta da bizim, sepette.

C) Başının dertte olduğunu bilmiyordum.

D) Ona da uğrayacak mısınız?

2.

Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Dalgın olduğu B) Karamsar olduğu

C) Sıkıntılı olduğu D) Sevinçli olduğu

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem”

anlamı vardır?

A) Düğünlerine gittik de ayakta kaldık.

B) Ne seni, ne onu, hiçbirinizi görmedim.

C) Salonda pek çok dinleyici yer bulamadı.

D) Sokakta karşılaştık da konuşamadık.

4.

Paragrafa göre yazarı rahatsız eden nedir?

A) Çok dolaşmanın verdiği yorgunluk

B) Güneşin çirkinlikleri gözler önüne sermesi

C) Arkadaşlarının ilgisizliği

D) İnsanların doğal güzelliklere ilgisiz kalması

5. Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisi ile ilgili bir

terim değildir?

A) Tamlama B) Vurgu

C) Unvan D) Hece

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi

(sesteşi) yoktur?

A) Arı B) Saf C) Sağ D) Çöl

7.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ilişkileri

B) Çalışmanın önemi

C) İnsanın üstünlüğü

D) Becerikli olmak

8. “Burası tek katlı, çok bakımlı, ahşap bir evdi.”

cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerin

hangisinden sonra “eski” kelimesi getirilemez?

A) Burası B) Tek C) Ahşap D) Bakımlı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem

uygunluğu yoktur?

A) Ahmet okula, Ali de çarşıya gittiler.

B) Dut ağacının altında her sabah kahvaltı

ederler.

C) Kapılar ona her zaman açıktır.

D) Dişlerinizi temiz tutmayı öğreniniz.

10. 1- Biraz sonra bir tepsi daha getirdi.

2- Genç kız gümüş bir tepsiyle içeri girdi.

3- Annesi, “Bunu niçin getirdin?” der gibi kızına

baktı.

4- Tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı.

5- Salondan sessizce ayrılırken eğri duran

sandalyeyi düzeltti.

Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulursa

sıralama nasıl olur?

A) 4 - 3 - 2 - 1 - 5 B) 2 - 4 - 5 - 1 - 3

C) 5 - 3 - 2 - 4 - 1 D) 3 - 4 - 5 - 2 - 1

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca

diğerlerinden farklıdır?

A) El için ağlayan gözden olur.

B) El elin nesine, gülerek gider yasına.

C) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

D) Eldeki yara, yarasıza duvar deliği gibidir.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ad

tamlamasıdır?

A) Güreşçilerimiz son derece dayanıklıdır.

B) Ahmet, azimli ve güçlü bir çocuktur.

C) Anadolu, her şeyiyle Türk’ün özüdür.

D) Baharda bizim köy ne güzeldir!

Deli gibiyim,

Şu masmavi göğün altında

Ne yapacağımı şaşırdım.

Öylesine güzel ki dünya...

Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık.

Güneş, hayale müsaade etmeyecek şekilde her

şeyi açık ve berrak gösterdiği için, yalnız

gözlerimizle yaşadık ve hiç eğlenmedik.

Ağaçların tozlu yapraklarını, kayalar üzerinde

durup soluyan kertenkeleleri, denizin kirli suları

altında cam kırıklarını, paslı tenekeleri, eskidiği

için atılan pabuçları seyretmenin ruha ne kadar

çabuk uyuşukluk verdiğini denemeyen var mı?

İnsan çalışkanlığı ile kendini kabul ettirir.

Değil dostları, düşmanları bile ona

hakkını teslim eder. Çalışkan insan

elbette miskin miskin oturanla bir

tutulmaz. Bu, ne vicdana ne insafa sığar.

Her insan çalışmayı ibadet bilmelidir.

TÜRKÇE TESTİ 6. SINIF

-3-

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı

vardır?

A) Hasta kardeşiniz nasıl oldu?

B) Bu kalemlerin hangisi senindir?

C) Olayın nasıl olduğunu biliyor musun?

D) Bu iş kaç saatte biter?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük

halinde zamir (adıl) vardır?

A) Hangi çocuk birinci geldi?

B) Oraya da gidecek miydiniz?

C) Bazı kişiler iyilikten anlamaz.

D) Sabahleyin erken geleceksiniz.

15. Aşağıdaki eylemlerden hangisi bildirme (haber)

kipindedir?

A) Oynarım B) Geleyim

C) Görelim D) Gitsinler

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı

(belirteci) vardır?

A) Arkadaşım dün bize geldi.

B) Bundan önceki arabamız daha güzeldi.

C) Adam hızlı hızlı yürüyordu.

D) Panayırda zaman ne kadar da çabuk geçti.

17. “Yalnız” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin

hangisinde bağlaç görevindedir?

A) Yaşlı adam, ormandaki evde yalnız oturuyor.

B) Aradığın kitabı yalnız kütüphanede

bulabilirsin.

C) Ülkemiz yalnız tarımda değil, sanayide de

gelişmiştir.

D) Geziye katılırım, yalnız erken dönmek

koşuluyla.

18. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre türemiş

sözcüktür?

A) Yiğit B) Dünya C) Ünlü D) Orta

19. 1- Ağacın dalına kuşlar kondu.

2- Mahallenin bakkalı kapıda bekliyordu.

3- Bu sabah çocuklar çok erken uyandılar.

4- Yeşil yapraklar ay ışığında parlıyordu.

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinin öznesi

tamlama şeklindedir?

A) 1-2 B) 2-3 C) 2-4 D) 3-4

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili

sözcük çoğul eki almamıştır?

A) Çalışanlar hakkını alır.

B) Onlar da pek iyiler.

C) Bunlar en kolay sorular.

D) Bir kâğıt bulsa hemen karalar.

21. “-cık/-cik” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde

eklendiği sözcüğe küçültme anlamı

katmamıştır?

A) Evimiz bir tepeciğin yanındaydı.

B) Gönderdiğim kitapçığı almamış.

C) Bu kulübecikte yalnız yaşıyor.

D) Babacığının yanından hiç ayrılmazdı.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

A) Birkaç günde dağın zirvesine ulaştık.

B) Dostlarınıza gereğinden fazla güvenmeyiniz.

C) Türk Edebiyatı dergisini zevkle okuyorum.

D) Gemi fırtınada beşik gibi sallanıyor.

23. “Bazı şairlere göre şiir, estetik, güzellik, şekil,

kafiye ve ölçüdür.” cümlesinde, büyük sesli

uyumu kuralına uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

24. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma

harfi vardır?

A) Bekleyen B) Gözlerin

C) Kalayın D) Anneciğim

25. “Bu, büyük sancılarla inleyen göğün

doğurduğu ilk yağmur damlasıydı.” cümlesi için

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olumlu cümle olduğu

B) Kurallı cümle olduğu

C) İsim cümlesi olduğu

D) Devrik cümle olduğu

TÜRKÇE TESTİ 6. SINIF

-4-

26.

Paragrafa göre, kitabın satışında

aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

A) İçerik B) Yazar

C) Tanıtım D) Konu

27.

Dörtlükte, aşağıdaki duygulardan hangisi

yoktur?

A) Kaygı B) Pişmanlık

C) Şüphe D) Endişe

28. Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki düzeltme

işareti kaldırılırsa sözcüğün anlamı değişmez?

A) Âdet B) Âlem C) Âli D) İlâç

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne

yoktur?

A) Kırkpınar yağlı güreşlerine ünlü pehlivanlar

çağrıldı.

B) Sıcaktan bunalan çocuklar meyve sularını

içtiler.

C) Oğlum fener alayını görmeyi çok istiyor.

D) Başından geçenleri heyecanlı heyecanlı

anlattı.

30. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı

bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Sazlık B) Başkent

C) Sütçü D) Yazar

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

İçime bir kurt düştü,

Hiç durmadan yer beni,

Ben bu dertten ölürsem,

Kabul etmez yer beni.

Kitaplarda kapak düzeninin bir tür ambalaj

olduğunu bilirsiniz. İçerik açısından önemli

birçok eser, başarısız bir sunuştan dolayı ilgi

görmeyebilir. Kötü bir kitap da, güzel bir

kapak, ciddi bir tanıtım sayesinde satış

rekorları kırabilir.

MATEMATİK TESTİ 6. SINIF

-5-

1.

A) A = {10 dan küçük tek doğal sayılar}

B) B = {10 dan küçük çift doğal sayılar}

C) AB = {10 dan küçük tek sayma sayıları}

D) BA = {10 dan küçük çift sayma sayıları}

2. s(AB) = 12, s(AB) = 4 ve s(BA) = 3 ise, s(A)

kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 9 D) 16

3. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı

diğerlerinden fazladır?

A) {298 ile 1424 arasındaki doğal sayılar}

B) {2145 ile 3254 arasındaki doğal sayılar}

C) {387 ile 1512 arasındaki doğal sayılar}

D) {813 ile 1820 arasındaki doğal sayılar}

4. 5028387004301 sayısının milyarlar bölüğünü

oluşturan rakamların kümesi hangisidir?

A) {0, 2, 5} B) {0, 2, 8} C) { 2, 3, 8} D) {3, 7, 8}

5. 118, 91, 53, 44, 35, 26 sayılarının büyükten küçüğe

doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak

verilmiştir?

A) 44 > 35 > 53 > 26 > 91 > 118

B) 44 > 53 > 35 > 91 > 26 > 118

C) 53 > 44 > 35 > 26 > 91 > 118

D) 9

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !